Maya Mrozek

September 14th –
Neshannock 3 Shenango 2

 

Maya Mrozek – Left-handed kill at the net.